ENG | BG

close
close
 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Видин по обособени позиции“

 
X