ENG | BG

close
close
 

Култура

Бъдещ културен профил на Видин · Видин да засилва позицията си на отворен културен град · Видин да прескача дъгата на традицията към настоящето и да развива съвременната култура · Видин залага на многообразен културен и арт продукт · Специфичното предлагане повишава качеството на живот и привлекателността на градските райони

Култура и качество · Културната политика поощрява развитието на специфични критерии за качество съвместно с жителите, които създават културни продукти · Успешната културната политика е резултат на комуникационния процес между участващите страни

Роли и задачи на културната политика и управлението на културата · Културната политика е за свобода на изкуството и културата · За многообразие на изкуството и културата · Формулира средносрочни и дългосрочно линии на развитие и рамкови условия за културното развитие в съответствие с културната картина в града · Осигурява рамкови условия за некомерсиално изкуство и културна продукция и равитие на нови акценти · Поощрява диалог, общуване и обмен в сферата на изкуството и културата, образованието и науката · Планира отвъд границите на града и се ориентира към регионално, национално и международно развитие · Управлението на културата съветва политиката при намирането на решения · В управлението си културните институции са партньор с хората на изкуството, авторите на културни продукти, проекти и услуги. · Посредник между културните среди, политиката и населението  

План за развитие на културата 1. Акценти на културното развитие - Съвременно изкуство, арт – и културна продукция - Международен обмен и сътрудничество - Поощряване на културния продукт, създаден от жени - Културно многообразие - Открити пространства за изкуство и култура - Ориентиране на децата и младежите - Съживяване на културното наследство и културните традиции

2. Изграждане на културно съзнание, работа в мрежи и сътрудничество
- Активно изграждане на съзнание за мястото, което заема културата в града - Мрежа култура – наука – медии – икономика – образование - Музеи и църкви

3. Финансиране на културата
- Обществено финансиране на културата - Алтернативни форми на финансиране - Яснота и прозрачност във финансирането на културата - Поощряване на ефективното участие в проекти и културни съоражения - Подобряване на рамковите условия за финнасиране на културата

4. Подобряване на рамковите условия и лобиране за култура
- Активно поощряване на открит културен и културнополитически климат - Поощряване на разбирането за качество - Създаване на консултантски и образователни услуги - Израждане на струдничество култура – туризъм – икономика

 
X